اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۳۱۱۱۵۸ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
بزرگراه رسالت ، خیابان بنی هاشم ، خیابان خسرو آبادی ، پلاک 116

درب چوبی مجتمع درب سنگسر

تلفن

  • ۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۳۱۱۱۵۸ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس

  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   بزرگراه رسالت ، خیابان بنی هاشم ، خیابان خسرو آبادی ، پلاک 116